ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεχής Εξέλιξη

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στο χωριό. Παλιά σπίτια στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού έχουν επιδιορθωθεί και συντηρηθεί από τους ιδιοκτήτες τους με αποτέλεσμα το κέντρο του χωριού να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Γύρω από το χωριό εκτός από τον προσφυγικό συνοικισμό αυτοστέγασης και τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί στις φτωχές οικογένειες, έχουν δημιουργηθεί και διάφορα οικιστικά συγκροτήματα κυρίως από διαμερίσματα που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Περίπου είναι κτισμένα 2000 οικιστικά καταλύματα.
Ένα ώριμο έργο προς υλοποίηση είναι η Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας, η οποία θα αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της Τερσεφάνου και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Είναι ένα έργο που αγωνίστηκαν σκληρά τα εκάστοτε Κοινοτικά Συμβούλια για έγκριση και επέκταση των εδαφικών ορίων του παραδοσιακού πυρήνα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου σε συνεργασία με ομάδα μελετητών προχωρά στις ακόλουθες ενέργειες και διαβήματα που θα απαιτηθούν ώστε να τεθεί σε λειτουργία η Βιομηχανική Ζώνη Β1 της κοινότητας. Παράλληλα με την πρόοδο των ακόλουθων ενεργειών, θα εκτελούνται και οι οποιοσδήποτε απαιτούμενες μελέτες.

1. Αποστολή Σχετικής Επιστολής Προς Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) με επεξήγηση του Αιτήματος και Αίτημα Συνάντησης. (Υπάρχει σχετική αλληλογραφία).
2. Πραγματοποίηση Συνάντησης με το ΥΕΕΒ και όλους τους εμπλεκόμενους (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), Έπαρχο Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ))
3.Διεξαγωγή Ενημερωτικής Συνάντησης με τους επηρεαζόμενους Ιδιοκτήτες τεμαχίων εντός της Βιομηχανικής Ζώνης (Εξασφάλιση Συγκαταθέσεων)
4. Καθορισμός Προγράμματος Εργασίας και Απαιτούμενων Ενεργειών
• Εξασφάλιση Ικανοποιητικής Προσπέλασης της Βιομηχανικής Ζώνης (επαφές ΤΠΟ, Έπαρχο) -(Σχεδιασμός, Συγκαταθέσεις, Απαλλοτριώσεις)
• Σχεδιασμός του Κύριου Οδικού Δικτύου εντός της Βιομηχανικής Ζώνης (Κεντρικού οδικού άξονα και άλλων βασικών οδικών αξόνων αν κριθεί σκόπιμο) [ρυθμιστικό και κατασκευαστικά σχέδια] . Ο σχεδιασμός θα γίνει από ιδιώτες μελετητές οι ειδικότητες των οποίων ορίζονται πιο κάτω.
• Εξασφάλιση συγκαταθέσεων ή και απαλλοτριώσεων (εμπλοκή του ΤΚΧ)
• Εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας ή Έγκρισης από το ΤΠΟ
• Εκτίμηση του Κόστους Υλοποίησης των Έργων από τους μελετητές
• Υποβολή όλων των Σχεδίων και Μελετών στο ΥΕΕΒ για έγκριση και συμπερίληψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
• Υποβολή Αιτήματος από το ΚΣ Τερσεφάνου στο Κράτος για παραχώρηση των Κρατικών Τεμαχίων που εμπίπτουν στην Βιομηχανική Ζώνη.

Β. Μελετητές που θα απαιτηθούν:
• Τοπογράφος Μηχανικός
• Πολεοδόμος Μηχανικός
• Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Οδοποιίας
• Υδρολόγος Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος
• Επιμετρητής Ποσοτήτων

Γ. Κρίσιμα Θέματα:
• Αναπτυξιακές Δεσμεύσεις (οδικά δίκτυα, αναπτύξεις)
• Εκμισθωμένα Κρατικά Τεμάχια (επηρεασμός από το κύριο μελλοντικό οδικό δίκτυο)
• Συγκαταθέσεις επηρεαζόμενων ιδιοκτητών

Δ. Άλλα Θέματα:
Το ΚΣ Τερσεφάνου από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι σε επαφές με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για σκοπούς αξιοποίησης της Βιομηχανικής Ζώνης. Υπάρχει σχετική Αλληλογραφία. [Αρ. Φακ.: 8.1.02.8.9]
Ενέργειες για εγγραφή δρόμου προς την Βιομηχανική Ζώνη έχουν προωθηθεί και από τον Γιώργο Χ΄Παναγιώτου (ιδιοκτήτη του τεμαχίου με αρ. 161, Φ./Σχ.: 50/37) [βλ. Συνημμένο Σχετικό Σχέδιο]

Ε. Πλαίσιο Ανάπτυξης/Ενεργοποίησης Βιομηχανικών Ζωνών
Στις Βιομηχανικές Ζώνες η γη είναι κυρίως ιδιωτική και ως εκ τούτου η ενεργοποίηση και ανάπτυξη της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε κάποιο βαθμό στις Τοπικές Αρχές μέσω των οποίων είναι δυνατή η προώθηση έργων για ενεργοποίηση των περίκλειστων ζωνών.
Παράλληλα, το ΥΕΕΒ, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για ανάπτυξη των Βιομηχανικών Ζωνών και κατ’ επέκταση την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες που βρίσκονται σε αυτές, προβαίνει με έξοδα του Κράτους:
(α) στη μεταφορά των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, νερού και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων μέχρι τα σύνορα της Βιομηχανικής Ζώνης,
(β) στην απαλλοτρίωση των λωρίδων γης που καταλαμβάνει το κύριο/κεντρικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό εγκρίνεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Κατά την ετοιμασία των ανωτέρω μελετών θα απαιτηθεί να γίνουν επαφές και διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενα τμήματα (ΤΠΟ, ΑΗΚ, Συμβούλιο Αποχετεύσεων, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
(γ) στην κατασκευή / ασφαλτόστρωση του δρόμου προσπέλασης και του κεντρικού οδικού άξονα καθώς και τη χάραξη (χωματουργικά έργα) του εσωτερικού οδικού δικτύου των Βιομηχανικών/ Βιοτεχνικών Ζωνών σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές.
Η οικοπεδοποίηση και η χωροθέτηση βιομηχανικού/ βιοτεχνικού/ αποθηκευτικού υποστατικού στα όρια της Βιομηχανικής Ζώνης προϋποθέτει τη χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και ακολούθως την εξασφάλιση Άδεια Οικοδομής.
Τέλος, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου εντός των Βιομηχανικών Ζωνών υπάρχει κρατική γη, το ΤΚΧ την εκμισθώνει σε ιδιώτες με μακροχρόνια Σύμβαση έναντι ετήσιου τέλους. Το κόστος και οι εργασίες της οικοπεδοποίησης και ανέγερσης των υποστατικών βαραίνουν τον ιδιώτη επενδυτή.